In biểu mẫu

LOẠI GIẤY QUY CÁCH BIỂU MẪU SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Giấy Fort – A5 (20 x 14 cm) 50 33.000
– Fort 70 100 25.000
– In 1 màu, 1 mặt 200 21.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 500 19.000
– A4 (20 x 30 cm) 30 54.000
– Fort 70 50 49.000
– In 1 màu, 1 mặt 100 48.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 200 39.000
Giấy Carboless 2 Liên – A5 (20 x 14 cm) 10 39.000
– Carboless 2 liên 20 38.000
– In 1 màu, 1 mặt 30 25.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) 100 22.000
200 24.000
300 21.000
– A4 (20 x 30 cm) 20 59.000
– Carboless 2 liên 50 54.000
– In 1 màu, 1 mặt 100 52.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn) >200 42.000
Giấy Carboless 3 Liên – A5 (20 x 14 cm) 10 50.000
– Carboless 3 liên 20 49.000
– In 1 màu, 1 mặt 30 48.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn) 50 44.000
100 38.000
500 29.000
– A4 (20 x 30 cm) 50 67.000
– Carboless 3 liên
– In 1 màu, 1 mặt 100 64.000
– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn)
Call Now ButtonTư Vấn Nhanh