Biểu Mẫu

Danh sách sản phẩm

phieu chi
Chỉ từ: 10.000 /sp
Chỉ từ: 10.000 /sp
Chỉ từ: 4.300 /sp
Chỉ từ: 19.000 /sp
Chỉ từ: 39.000 /sp
Chỉ từ: 19.000 /sp
Chỉ từ: 39.000 /sp
Chỉ từ: 19.000 /sp
Chỉ từ: 39.000 /sp
Chỉ từ: 19.000 /sp
Chỉ từ: 2.100 /sp

Biểu Mẫu

LOẠI GIẤY
QUY CÁCH BIỂU MẪU
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ

Giấy Fort
– A5 (20 x 14 cm)
50
33.000

– Fort 70
100
25.000

– In 1 màu, 1 mặt
200
21.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
500
19.000

– A4 (20 x 30 cm)
30
54.000

– Fort 70
50
49.000

– In 1 màu, 1 mặt
100
48.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
200
39.000

Giấy Carboless 2 Liên
– A5 (20 x 14 cm)
10
39.000

– Carboless 2 liên
20
38.000

– In 1 màu, 1 mặt
30
25.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
100
22.000

200
24.000

300
21.000

– A4 (20 x 30 cm)
20
59.000

– Carboless 2 liên
50
54.000

– In 1 màu, 1 mặt
100
52.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (100 tờ/cuốn)
>200
42.000

Giấy Carboless 3 Liên
– A5 (20 x 14 cm)
10
50.000

– Carboless 3 liên
20
49.000

– In 1 màu, 1 mặt
30
48.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn)
50
44.000

100
38.000

500
29.000

– A4 (20 x 30 cm)
50
67.000

– Carboless 3 liên

– In 1 màu, 1 mặt
100
64.000

– Cấn răng cưa, đóng thành phẩm (150 tờ/cuốn)